دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • شورای اخلاق پزشکی دانشگاه
img_yw_news
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مورخ 97.9.14

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/14 از ساعت 13 الی 16 با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی در گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه 97.9.13

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/13 از ساعت 15 الی 18  با هماهنگی دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه با حضور اساتید گروه اخلاق پزشکی دانشگاه برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز مطالعات معاونت آموزشی دانشگاه EDC مورخ 97/9/11

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/11 از ساعت 8/15 الی 12 با هماهنگی مرکز مطالعات معاونت آموزشی دانشگاه (EDC) با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

کارگاه اخلاق در پژوهش گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی مورخ 97.9.7

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 97/9/7 از ساعت 13 الی 16 با حضور اساتید گروه اخلاق علوم پزشکی در گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی برگزار گردید. ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

اولین جلسه CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی مورخ 97/9/6

اولین جلسه CPC اخلاق پزشکی در سال جاری مورخ 97/9/6  از ساعت 8/15 الی 9/15 در مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی برگزار گردید. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
---------
---------
---------